Privacybeleid van de gegevens

1/ Verwerkingsverantwoordelijke

Dit privacybeleid van de gegevens bevat gedetailleerde informatie over de bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter door:

Hygi Panel®
Rue Georges Cosse 4,
B-5380 Fernelmont
Belgium

Het doel van dit privacybeleid is u te informeren over gegevens met een persoonlijk karakter (hierna genoemd “persoonsgegevens”) die we gebruiken, redenen waarom we ze gebruiken en delen, hoe lang ze bewaard worden en de voorwaarden voor de uitoefening van uw rechten op deze gegevens.
Aanvullende informatie wordt indien nodig verstrekt wanneer u een bepaald product of een bepaalde dienst koopt.

2/ Voor wie is ons privacybeleid bestemd?

Dit privacybeleid is bestemd voor de gebruikers van onze website, voor onze klanten, oud-klanten en het personeel die wij werven en belang hechten aan onze diensten en producten.

3/ Wat zijn de gegevenscategorieën die we kunnen verwerken?

Wij verzamelen en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van onze activiteiten en die ons in staat stellen u afgestemde producten en diensten van hoge kwaliteit aan te bieden.
Wij verzamelen verschillende categorieën van persoonsgegevens, met name :

 • Identificatiegegevens (bijvoorbeeld: naam, voornaam) ;
 • Contactgegevens (bijvoorbeeld: postadres en mailadres, telefoonnummers) ;
 • Fiscale gegevens (bijvoorbeeld: btw-nummer, referentieland) ;
 • Bank-, financiële en transactiegegevens (bijvoorbeeld: uw bankgegevens, uw geschiedenis van aankopen en betalingen) ;
 • Gegevens met betrekking tot uw gewoonten en voorkeuren :
  • Gegevens over het gebruik van onze producten en diensten (bijvoorbeeld: gebruikstaal, klantspecifieke berichten).
  • Wij kunnen bepaalde informatie op basis van cookies die wij plaatsen opslaan. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze verklaring tot het gebruik van cookies.

4/ Voor welk doel gebruiken wij uw gegevens en wat is de rechtsgrondslag van die verwerking?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens:

 • Met uw toestemming (rechtsgrondslag: artikel 6a van de regelgeving 2016/679 (GDPR))
  • Als u ons vragen stelt via de contact- en ondersteunende procedures die zijn opgezet.
  • Voor het sturen van nieuwsbrieven waar u voor bent ingeschreven.
 • In het kader van de uitvoering van uw contract (rechtsgrondslag: artikel 6b van de regelgeving 2016/679 (GDPR)):
  • Voor het volgen en de verwerking van uw orders.
  • Om u informatie over onze producten en diensten te bieden.
  • Voor het volgen en de verwerking van klachten en retourzendingen.
  • Voor het algemene klantenbeheer en de boekhouding, het beheer van geschillen en juridische procedures, de terugvordering of overdracht van vorderingen en de bescherming van onze rechten over het algemeen..
 • Wanneer we een rechtmatig belang hebben, in het kader van onze marketingactiviteiten. In dat geval streven we er altijd naar een balans te handhaven met respect voor uw privéleven (rechtsgrondslag artikel 6f van de regelgeving 2016/679 (GDPR)):
  • Om u te informeren over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel.
  • Om u te waarschuwen voor eventuele fraudes en misbruik en deze te bestrijden.
 • Om te voldoen aan de voor ons geldende wettelijke verplichtingen (rechtsgrondslag: artikel 6c van de regelgeving 2016/679 (GDPR)):
  • Wij zijn ook onderworpen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen die noodzakelijk zijn voor het behoud en de overdracht van bepaalde persoonsgegevens aan boekhoudkundige en fiscale administraties.

5/ Kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan onze opdrachtnemers in het kader van diensten voor onze rekening (voorbeeld: externe call centers, reclamebureaus, IT-dienstverleners, clouds … ) en uitsluitend op basis van onze instructies.

6/ Overdracht van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte “EER”

Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Unie.

7/ Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een langere periode die nodig is om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
Ook kunnen er andere periodes worden gehanteerd:

 • Of om de operationele beperkingen na te leven zoals een goed accountbeheer, of een effectief beheer van klantenrelaties ;
 • Of om te voldoen aan de eisen van de rechtbank of van de toezichthouder.

Als het gaat om klanten, wordt de meeste informatie bewaard voor de duur van de contractuele relatie en voor een maximale duur van 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.
Als het gaat om prospects wordt de informatie voor een duur van maximaal 3 jaar bewaard.

8/ Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden op een vertrouwelijke wijze verwerkt. Wij streven ernaar om technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid ervan te verzekeren.

9/ Wat zijn uw rechten? Hoe kunt u ze uitoefenen?

In overeenstemming met de geldende regelgeving, beschikt u over meerdere rechten, te weten:

 • Toegangsrecht: u kunt informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie van deze persoonsgegevens krijgen.
 • Recht op verbetering: als u denkt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn kunt u eisen dat deze persoonsgegevens zodanig gewijzigd worden.
 • Recht op gegevenswissing: u kunt eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om redenen in verband met uw specifieke situatie. U beschikt over het absolute recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering in verband met direct marketing.
 • Recht om toestemming in te trekken: als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u het recht deze toestemming op elk moment in te trekken.
 • Recht op draagbaarheid van uw gegevens: wanneer dit recht van toepassing is, heeft u het recht dat de persoonsgegevens die u ons heeft geleverd aan u terug worden gegeven of, wanneer dat technisch mogelijk is, ze aan derden door worden gegeven.

U kunt het bovenstaande recht uitoefenen door per E-mail contact met ons op te nemen via info@hygipanel.com of door een brief te zenden aan

Hygi Panel®
Rue Georges Cosse 4,
B-5380 Fernelmont
Belgium

In overeenstemming met het toepasselijk recht heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

10/ Hoe kunt u kennis nemen van wijzigingen die in dit privacybeleid van gegevens zijn aangebracht?

Wij zullen dit privacybeleid regelmatig updaten en wij nodigen u uit het regelmatig te raadplegen.

11/ Onze verschillende cookies

Pixel Facebook

Wij hebben op de pagina’s van de website een stukje JavaScript-code geïnstalleerd, genaamd de “Facebook Pixel”. Via deze pixel kunnen wij de marketingtools van Facebook gebruiken om u gerichte reclame te sturen via Facebook en zijn netwerk van toepassingen. De Facebook-pixel volgt elke pagina die u op onze website bezoekt en bepaalde acties, zoals het aanvragen van een offerte of het indienen van een contactformulier. Hierdoor kunnen wij u remarketingadvertenties sturen via Facebook en zijn netwerk van toepassingen. Wij kunnen ook de doeltreffendheid van Facebook-advertenties evalueren voor statistische doeleinden en voor marktonderzoek, alsook met het oog op toekomstige geoptimaliseerde reclamecampagnes.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons en wij kunnen hier niets uit afleiden met betrekking tot de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat een verbinding met het profiel van de gebruiker mogelijk is en dat Facebook de gegevens voor reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met de richtlijnen van Facebook voor gegevensgebruik. Daar vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy.

U kunt de remarketingfunctie hier desactiveren.

Google Tag Manager

Op onze website gebruiken wij de “Google Tag Manager”. Deze dienst stelt ons in staat de op onze site geïnstalleerde tags via één enkele interface te beheren. De Google Tag Manager maakt geen gebruik van cookies en verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie. Hij implementeert tags die worden geactiveerd wanneer een gebruiker onze website bezoekt. De cookies die aan deze tags gelinkt zijn, worden in de browser van de gebruiker opgeladen.

Als de gebruiker tracking heeft uitgeschakeld op domein- of cookieniveau, zullen alle tracking tags die met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd, uitgeschakeld blijven.

U vindt hier het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden voor de Google Tag Manager.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics voor het maken van analyses en statistieken van de website. Daartoe worden “cookies” (tekstbestandjes) op het apparaat van de gebruiker opgeslagen, waarmee het gebruik van deze website kan worden geanalyseerd. Google zal de verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over activiteiten te verstrekken en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website.

De door de cookies gegenereerde informatie wordt overmaakt naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd en zal vooraf door Google worden ingekort in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het verdrag van de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Google Analytics slaat de gegevens van de Google-signalen op gedurende maximum 26 maanden.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door middel van een instelling in uw browser. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens verzamelt en verwerkt door gebruik te maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on, die hier kan worden gedownload.

LinkedIn Insight

We hebben de “LinkedIn Insight Tag” op sommige pagina’ geïnstalleerd. Dit is een trackingoplossing voor het LinkedIn-platform en stelt ons in staat conversies van onze reclamecampagnes op LinkedIn te volgen. De tag stelt ons ook in staat informatie te verzamelen over de manier waarop de gebruiker met onze advertenties omgaat.

Via de Insight Tag kunnen wij gegevens verzamelen van de volgende types : URL, referrer, IP adres, apparaat- en browserkenmerken, tijdstempels en paginaweergaves. Hierdoor kunnen we de gebruiker meer relevante advertenties tonen die afgestemd zijn op zijn gedrag. We ontvangen ook anonieme samenvattende verslagen over reclamegerelateerde activiteiten.

U kunt het cookiebeleid van LinkedIn hier bekijken. Via deze link kunt u zich afmelden voor LinkedIn’s analyse van uw gebruiksgedrag.

12/ Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens waarop dit privacybeleid gericht is, kunt u contact opnemen met ons Hoofd Privacy door een brief te zenden aan:

Hygi Panel®
Rue Georges Cosse 4,
B-5380 Fernelmont
Belgium

Of per E-mail : info@hygipanel.com

Laatste update : 27/10/2020