ALGEMENE VOORWAARDEN

Huidige algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing op alle contracten aangegaan door de BVBA HYGI PANEL® (KBO-nummer BE 0886 015 816) en/of door de BVBA HYGI CONSTRUCT (KBO-nummer BE 0442 686 818) en/of door de NV CCL (nummer LU 193 593 18), hierna genaamd “onze vennootschappen” of elk afzonderlijk “onze vennootschap”. Behoudens schriftelijke afwijking betuigen onze cliënten hun akkoord betreffende huidige algemene voorwaarden die ze verklaren te aanvaarden bij wege van loutere bestelling. Huidige algemene voorwaarden dienen als doorslaggevend te worden beschouwd bij de instemming gegeven door onze vennootschappen. Zij zijn geldig voor elke levering of dienstverlening en gedurende de gehele duurtijd van onze prestaties en primeren op alle andere voorwaarden van onze cliënten of andere. Elke nietigheid van een clausule van onderhavige algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere clausules die hun uitwerking jegens de partijen zullen behouden.

1. Bestelling

Onze aanbiedingen zijn, behoudens onbeschikbaarheid van onze leveranciers of onderaannemers, geldig gedurende 30 dagen. De ondertekening van een bestelbon en/of van een bestek en/of van een contract houdt de onmiddellijke verplichting in om een netto voorschot van de afgesproken prijs te betalen et behelst een vaste en definitieve bestelling. In geval van levering en plaatsing bedraagt het voorschot 40 % en ingeval van levering zonder plaatsing bedraagt het voorschot 100%. In geval van bestelling door twee of meerdere cliënten, verbinden zij zich tot de solidaire en onverdeelde betaling. Onze prijzen zijn exclusief BTW en de toepasselijke rentevoet betreft deze die van kracht is op het ogenblik van de facturatie. De beschrijving van de goederen of werken en de prijs opgenomen op de bestelling strekken tot bewijs, hetgeen er niet is beschreven, maakt er geen deel van uit en zal het voorwerp uitmaken van een facturatie in regie. Onze cliënten zullen in geval van annulering of vermindering van een bestelling van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling gehouden zijn tot het vergoeden van onze vennootschap voor al haar uitgaven om de bestelling na te leven, van alle werken reeds uitgevoerd en zij erkennen dat de ondergane winstderving 50 % exclusief BTW bedraagt van het bedrag van de bestelling. De niet-betaling van het voorschot zal als een annulering van de bestelling kunnen worden beschouwd.

2. Plannen, ontwerpen en bestekken

De ontwerpen, studies, lastenkohieren en plannen die wij aan onze cliënten toevertrouwen, blijven onze eigendom. Zij dienen als vertrouwelijk te worden beschouwd en mogen door onze cliënten noch gekopieerd, noch gecalqueerd noch gebruikt worden zonder onze schriftelijke toestemming.

3. Termijnen

Wij nemen al onze beschikkingen om onze leverings- en uitvoeringstermijnen na te leven, doch wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gehouden voor derde leveranciers en onderaannemers. In geval de leveringen of werken onderbroken of uitgesteld worden door onze cliënten of derden, zullen deze slechts na volledige regularisatie worden hernomen en in alle hypotheses in functie van onze beschikbaarheden op dat ogenblik en dit onverminderd ons recht om in geval van vertraging van meer dan 30 dagen sinds de beschikbaarheid van onze goederen en onze stocks een bijkomend voorschot van 35% van de overeengekomen nettoprijs te verkrijgen.

4. Uitvoering van de bestellingen

De aandacht van onze cliënten wordt in het bijzonder getrokken op de verschillen in kleurtinten, in uitzicht en in textuur die kunnen bestaan tussen de expositiewaren en de geleverde waren. Deze verschillen kunnen eveneens verschijnen tijdens elke bijkomende bestelling. Onze vennootschappen kunnen hiervoor geen enkele waarborg verschaffen.

De goederen zijn in geval van levering door wegtransport, tijdens transit van de koopwaar enkel gedekt door de waarborgvoorwaarden geregeld door de Overeenkomst inzake Koopwaar (overeenkomst CMR). De intracommunautaire leveringen worden geregeld door l’Incoterm DAP die in de le déchargement de ontlading op zorgen en op risico’s van de cliënt voorziet. De opladingen in onze werkplatsen zijn ex-works.

Classe E (Ex Works),

Onze vennootschappen wijzen elke aansprakelijkheid af in geval de buizen of kabels onvoldoende zichtbaar of niet uitdrukkelijk gesignaleerd door onze cliënten zouden beschadigd worden tijdens de uitvoering van de werken die het voorwerp van de bestelling uitmaken.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen onze cliënten en onze vennootschappen, worden de leveringen op het gelijkvloers en op plaatsen toegankelijk met een camion uitgevoerd. De plaatsen waar de goederen desgevallend geplaatst worden, zullen voorafgaandelijk voorzien worden van eventueel noodzakelijke uitrustingen, van alle water-, elektriciteit- en desgevallend gastoevoeren. Hetzelfde voor de noodzakelijke boringen voor luchttoevoer en alle andere eventuele uitrustingen (cementering, plafonnering, …) dewelke reeds zullen gedaan zijn. Onze cliënten verzekeren dat de uitrustingen, toevoeren en boringen conform aan de door partijen aanvaarde plannen zullen zijn. Onze vennootschappen zullen nooit aansprakelijk zijn voor de niet-naleving van deze bepaling door onze cliënten.

5. Levering

Onze cliënten zullen op het ogenblik van de levering van de bestelde goederen de noodzakelijke maatregelen treffen om de goede bewaring voor de plaatsing ervan te verzekeren, onder andere om eventuele beschadigingen en risico’s op diefstal te vermijden.

Het behoort aan onze cliënten toe om de goederen tijdens de levering of tijdens de plaatsing ervan na te kijken. Om geldig te zijn, dienen alle klachten onmiddellijk met de levering schriftelijk te worden aangegeven op de vrachtbrief of op de leveringsbon. Bij gebreke aan leveringsbon, dienen eventuele klachten ten laatste twee werkdagen na de levering of plaatsing te worden aangekaart. In ieder geval, dienen de klachten betreffende de plaatsing van HYGI PANEL® platen ingediend te worden van zodra de platen werden geplaatst en ten laatste voor de finalisatie van de plaatsing. Eens deze termijn verstreken is, worden de goederen geacht conform en zonder zichtbaar gebrek te zijn waarbij geen enkele klacht nog ontvankelijk is, onverminderd hetgeen voorzien is in de artikelen 6 en 7.

De geleverde goederen blijven eigendom van onze vennootschap tot integrale betaling in hoofdsom, intresten en eventuele vermeerderingen, waarbij wordt verstaan dat alle risico’s zonder uitzondering ten laste van onze cliënten zullen blijven, zelfs in geval van overmacht.

6. Oplevering

De voorlopige oplevering zal ten laatste vóór het eerste gebruik van de gerealiseerde werken uitgevoerd worden. Zij zal zowel door onze vennootschap als door onze cliënten kunnen gevraagd worden en zal binnen de acht dagen na dit verzoek moeten plaatsvinden. De oplevering zal het voorwerp uitmaken van een tegensprekelijk geschrift die de eventueel af te werken punten bevat.

In de hypothese dat het proces-verbaal af te werken punten bevat, zal de definitieve oplevering plaatsvinden na uitvoering van de vermelde punten. Indien het proces-verbaal geen enkel af te werken punt bevat, geldt de voorlopige oplevering als definitieve oplevering.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het eerste gebruik van de gerealiseerde werken als stilzwijgende en definitieve oplevering zonder voorbehoud voor de werken uitgevoerd door onze vennootschap geldt.

De oplevering geldt als definitieve aanvaarding van alle eventuele zichtbare gebreken en/of gebreken wegens non-conformiteit.

7. Waarborg voor verborgen gebreken

Alle werken en goederen zijn gewaarborgd tegen verborgen gebreken gedurende de wettelijke termijn te rekenen vanaf de definitieve oplevering. De klachten zullen enkel in overweging worden genomen op uitdrukkelijke voorwaarde dat deze bij aangetekend schrijven binnen de twee maanden na ontdekking van het gebrek werden aangekaart.

Onze cliënten zijn gehouden om de noodzakelijke termijn toe te staan om het gebrek te verhelpen. Onze vennootschap heeft de keuze om hetzij over te gaan tot vervanging hetzij tot herstel van de gebrekkige goederen en werken, behoudens indien onze vennootschap acht dat zij niet aansprakelijk is voor het aangekaarte gebrek. In dit geval zal onze vennootschap onze cliënt hieromtrent schriftelijk inlichten.

In het geval onze vennootschap niet in mate is binnen een redelijke termijn de gebrekkige goederen en werken te vervangen of te herstellen, zal onze vennootschap onze cliënt hieromtrent schriftelijk inlichten. In dit geval zal onze vennootschap enkel een vergoeding verschuldigd zijn beperkt tot de prijs betaald door onze cliënten voor de gebrekkige goederen of werken, met uitsluiting van enige andere vergoeding.

De waarborg zal niet kunnen worden ingeroepen indien onze cliënten een inadequaat gebruik hebben gemaakt van onze geleverde goederen of gerealiseerde werken, eenzijdig de uitgevoerde werken hebben gewijzigd of beroep hebben gedaan op een derde, alsmede wanneer de gerealiseerde werken degradaties hebben ondergaan te wijten aan de veroudering of aan de structuurwijziging van de gebouwen.

8. Betaling Behoudens

andersluidende bepaling zijn onze facturen betaalbaar in contanten. In geval van werken per fases, zullen de betalingen als volgt worden uitgevoerd: 40% op het ogenblik van de bestelling; en het saldo op het ogenblik van de levering en plaatsing van de apparatuur of platen. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest van 12% opleveren tot integrale betaling. Bovendien, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 250 EUR. Iedere laattijdige betaling, en in het bijzonder voor wat betreft het voorschot betaalbaar bij de bestelling, machtigt onze vennootschap om, bij gebreke aan regularisatie in de termijn vermeld in de ingebrekestelling, de geleverde goederen terug te nemen en om de uitvoering van de werken op te schorten, waarbij alle kosten en vergoedingen voortspruitend uit deze opschorting ten laste van onze cliënten blijft. Het gebrek aan regularisatie binnen de 30 dagen na verzending van de ingebrekestelling machtigt onze vennootschap om de bestelling als opgezegd lastens onze cliënten te beschouwen.

9. Verbreking

De partijen komen overeen in geval van opzegging door één der partijen of van verbreking lastens één der partijen dat de schade ondergaan door de andere partij gelijk is aan het bedrag van 50% van het bedrag van de bestelling, exclusief BTW, te vermeerderen met de prijs van de reeds gerealiseerde werken alsmede van de reeds bestelde goederen.

10. Forumkeuze en toepasselijk recht in geval van geschil

Elk geschil tussen onze cliënten en onze vennootschappen zal, onverminderd de toepassing van de Overeenkomst CMR, bij toepassing van artikel 624, 2° Gerechtelijk Wetboek, onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Namen vallen. Enkel het Belgisch recht zal toepasselijk zijn.